Bir borcun ödeneceğine güvence olarak, borç ödenince kaldırılmak koşuluyla, borçlunun ortaya koyduğu
bir taşınmaz üzerinde alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayıttır.