İntifa hakkı taşınmaz veya taşınır bir eşya üzerinde bir kişiye sınırsız yararlanma yetkisi tanıyan bir irtifak
hakkıdır. Bu konu ile ilgili yasal hükümler, Türk Medeni Kanunu 724 – 822. maddeleri arasında yer
almıştır. İntifa hakkı kişiye, başkasına ait bir eşya üzerinde kullanma ve semerelerinden faydalanma
hakkını da kapsayan tam yararlanma yetkisi verir ve bir eşya üzerinde kurulduğu vakit malike sadece o
şeyin kuru (çıplak) mülkiyet hakkı kalır.