Tapuya şerh koymak; taşınmaz bir malın sahibinin hak sahipliğini kısıtlamak için konulan ve uyarı niteliği
taşıyan bir uygulamadır. Tapu kütüğünün şerhler bölümüne işlenir. Bu uygulama, taşınmazı satın almak
isteyen kişilere sınırlı kullanım hakkının bulunduğunu gösterir.