Bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakıp gözetmeyi
taahhüt etmesidir. Tapu kütüğüne tescil edilerek garanti altına alınır.