İntifa hakkı tesisi tapu siciline tescil sureti ile tapu müdürlüğünde yapılır.