Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (“VİZYON DEĞERLEME”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve VİZYON DEĞERLEME ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aşağıdaki hususları aydınlatma yükümlülüğümüzün gereğini yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel verilerin korunması, VİZYON DEĞERLEME’ nin temel politikaları arasında olup, işletmemizin varlığı süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. VİZYON DEĞERLEME, KVK Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, VİZYON DEĞERLEME tarafından sunulan hizmetlerin çeşidine göre ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından en iyi şekilde koruma altında işlenebilmektedir.

Kurumumuzda ürün veya hizmet alan kişi, tedarikçi yetkilisi, çalışan, çalışan adayı, stajyer, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ziyaretçi, referans, çözüm ortağı ve diğer üçüncü kişiler gibi ilgili kişi tiplerinde kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, işlem güvenliği, pazarlama, sağlık bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, özlük, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, hukuki işlem, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar, fiziksel mekan güvenliği, araç bilgileri ve tapu bilgileri kategorilerinde kişisel verileri bulunmaktadır.

VİZYON DEĞERLEME olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen hukuka uygunluk nedenleri gereği veya veri sahiplerinin rızasıyla elde edilmiş kişisel verileriniz;

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, değerleme raporunun hazırlanması, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla VİZYON DEĞERLEME tarafından işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, VİZYON DEĞERLEME’ e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine kaydedilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir. 3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla, size hizmet sunabilmemiz için yurt içindeki iş/çözüm ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme talep etme haklarınız mevcuttur.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için;

Adrese Elden Yapılan Başvuru: İlgili kişinin “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ‘nu doldurup, aşağıda belirtilen adresine bizzat yapacağı başvurudur. Başvuru esnasında kimliğini ibraz etmesi gerekmektedir.

Adres: Kozyatağı Mahallesi Hüseyin Çelik Sokak No: 7/7 Kadıköy İstanbul

Noter Aracılığı ile Başvuru: İlgili kişinin noter tarafından tasdiklenmiş “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ’nu iadeli/taahhütlü olarak aşağıda belirtilen adrese gönderilerek yapılan başvurudur.

Adres: Kozyatağı Mahallesi Hüseyin Çelik Sokak No: 7/7 Kadıköy İstanbul

KEP Adresi ile Başvuru: İlgili kişinin KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ‘nu doldurup, aşağıdaki KEP adresine gönderilerek yapılan başvurudur. KEP Adresi: vizyontasinmazdegerleme@hs01.kep.tr

E-posta Adresi ile Başvuru: İlgili kişinin KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ‘nu doldurup, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresi ile, aşağıdaki e-posta adresine gönderilerek yapılan başvurudur.

E-posta Adresi: vizyon@vizyongd.com

Yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nin” yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.


> Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

> KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu